Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

2 Az adatkezelő adatai

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

3.2 Technikai adatok

3.3 Cookie-k (Sütik

3.3.1 A sütik feladata

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

8.3 Helyesbítés joga

8.4 Törléshez való jog

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.6 Adathordozáshoz való jog

8.7 Tiltakozás joga

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

8.9 Visszavonás joga8.10 Bírósághoz fordulás joga8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

9 Egyéb rendelkezések

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

Arany Lótusz Kft. 1148. Budapest, Adria sétány 1/a ( adószám: 13031417-2-42 )továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az

Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Arany Lótusz Kft. Adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www. reklamszonyeg.hu/adatvedelem címen.

Arany Lótusz Kft. Fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesenaz esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Arany Lótusz Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja, ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Arany Lótusz Kft.  a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítsa.

Arany Lótusz Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2, Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat,

 Arany Lótusz Kft. Hagymássy Gábor ügyvezető 1148 Bp, Adria sétány 1/a.1/17 telefonszám   +3630-9496-005 vagy a reklamszonyeg@reklamszonyeg.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Arany Lótusz Kft. Hagymássy Gábor ügyvezető minden hozzá beérkezett e-mailt :

 • Cégnév
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Kapcsolattartó neve

Személyes adatokkal együtt az ügyfél kérésére töröl.

Név: Arany Lótusz Kft.

Székhely: 1148 Bp, Adria sétány 1/a 1/17

Statisztikai szám : 01-09715412

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi törvényszék

Adószám: 13031417-2-42

Telefonszám: 0036-30-9496-005

E-mail: reklamszonyeg@reklamszonyeg.hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Nem alkalmazunk adatvédelmi tisztviselőt.

3, A kezelt személyes adatok köre

 • Cégnév
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • adószám
 • Kapcsolattartó neve
 • Telefonszám
 • Email cím

 3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

 • Email cím
 • Név, cégnév, cím
 • Telefonszám

3.2 Technikai adatok

Arany Lótusz Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése       biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Arany Lótusz Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Arany Lótusz Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Arany Lótusz Kft az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • -információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket megkönnyítik a weboldal használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)

helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett

sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a

korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a reklamszonyeg.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A reklamszonyeg.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a reklamszonyeg.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

 • Cégnév
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • adószám
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Kapcsolattartó neve

3.5 Hírlevélhez kapcsolódó adatokat

 • név
 • email cím

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Arany Lótusz Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Arany Lótusz Kft. Hagymássy Gábor részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról

(Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általánosadatvédelmi rendelet, GDPR);

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 3. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról (Pmt.);

 1. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a reklamszonyeg.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Arany Lótusz Kft. Hagymássy Gábor fér hozzá.                                                                           

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

7/1 Szőnyeg gyártatása, számlázása kiszállítása :

Varga-Márfy Fejlesztő és Kereskedelmi Kft.partner .

Székhely: 2536 Nyergesújfalu, Zelk Z. u. 62

Telephely: 8000 Székesfehérvár, Hadiárva u. 4c

E-mail: info@varga-marfy.hu

Adatfeldolgozók: Varga István, Márfy Gabriella, Horváth László

Kiszállítás  :

 • Magyar Posta   adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

7/2 Szőnyeg legyártatása, számlázása kiszállítása:

UNIKET Textilfeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság partner 

1068, Budapest, Benczúr utca 48.

Adatfeldolgozó: Zimonyi Zoltán Tel: +36(1) 352-17-40, +36(1) 478-07-09
Mobil: +36(70)381-97-75 email: zoltan.zimonyi@uniket.hu

 • Kiszállítás  Fáma First Kft.: Székhely: 1194 Budapest, Viola u. 38. Telefonszám: +36 20/3473107
  E-mail: info@famafutar.hu

7/3 Szőnyeg gyártás kiszállíttatás.

Kleen-Tex Polska Sp z oo.  partner

Ul. Fabryczna 5/12 26-130 Suchedniów Polska

Adószám PL951-18-70-913 T: +48 41 267 25 00F: +48 41 267 25 01 E:  info@kleen-tex.pl

 • Szállítás lengyelországi gyárból  UPS vagy GLS  futárszolgálattal / a Kleen-Tex gyár direktbe küldi a kész szőnyeget az Arany lótusz Kft. ügyfeleinek:           Itt olvasható UPS Europe SA és a GLS futárszolgálat adatlapját :   

UPS https://www.ups.com/hu/hu/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page?#contentBlock-11 

GLS : https://gls-group.eu/HU/hu/home

Szőnyeg bérlés:

A szolgáltatást végző vállalkozó, kiszállítja a szőnyeget és számláz, és beszedi a pénzt.

Bruder-Nagy Kft. 2000 Szentendre, Szélkerék utca 1. 06-30-317-2799

Szőnyegfutár Kft. 1239. Grassalkovich út 294. 06-30-9145-430

Web oldal kezelője, tárhely tulajdonos.

 • ALTAweb Kft. 1135 Budapest Petneházy utca 70-72.  e-mail: hu info@alta.hu tel.: 06-20/616-0000 Adatfeldolgozó : Kabay Tamás

Számlázó program :

Az érintettek köre: Az oldal vásárlói valamennyien érintettek.

Az adatkezelés célja: a vásárolt áruról a számla kiállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, a számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatok tárolása megfelelő biztonsággal védett számítógép.

Könyvelés: 

Ray Dorottya ev. 6920. Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
2112 Veresegyház, Szadai út 11. 1/7.
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység.  

ray.dorottya@gmail.com

Az érintettek köre: Vásárlók, akiknek számla lett kiállítva.

Az adatkezelés célja: a kinyomtatott számlák feldolgozása könyvelés céljából.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. Számlázási név, cím, termék adatok.

 • Az adatkezelés időtartama, A számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot  (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Minden tárgy év dec 31.-én, a könyvelő átadja az adatkezelőnek a tárgy évi számlákat, aki elzárt szekrényben tárolja 8 évig és csak ellenőrző szerveknek adhatja át. Illetve 8 év lejárta után a szabályoknak megfelelően megsemmisítheti.

 A kiselejtezett iratok megsemmisítése

A selejtezésre kiválogatott iratokat zúzással, égetéssel, iratmegsemmisítő-géppel, vagy az irat anyagától függő egyéb módszer alkalmazásával – felügyelet mellett – úgy kell megsemmisíteni, hogy tartalmukat megállapítani ne lehessen. Azoknál a szerveknél, amelyek zúzógéppel vagy a biztonságos égetésre alkalmas kazánnal nem rendelkeznek, az iratok szállítását az ilyen gépekkel rendelkező szerveknél kell megszervezni. A hulladékanyag-hasznosító vállalatnak a selejtpapírt csak zúzott állapotban, vagy zsineggel átkötött zsákokban és két, szállítással megbízott munkatárs felügyelete mellett szabad átadni. A megsemmisítés (szállítás, bezúzás stb.) lebonyolítását az iratok selejtezéséről felvett jegyzőkönyvbe fel kell tüntetni és azt a szállításért felelős személynek alá kell írnia.

A kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ helyreállításának lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése.

A megsemmisítés megtörtént igazoló dokumentum, amely tartalmazza a megsemmisített iratok nevét, számát, a semmisítést végző személy nevét és megsemmisítés helyét.

Biztosítsa, hogy a parneterekkel kötött szerződések titoktartási záradéka kiterjed-e erre a körre!

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Arany Lótusz Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Arany Lótusz Kft. Hagymássy Gábor által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Arany Lótusz Kft Hagymássy Gábor indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Arany Lótusz Kft. Hagymássy Gábor korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben

soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Arany Lótusz Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.